تبلیغات
گروه تواشیح میعاد اهواز - ترتیل استاد غــــــــــــــــــامـدی
[ ]
 

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره - با صدای استاد سعد الغامدی

دانلود سوره بقرة حمد قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 93 KB
دانلود سوره بقرة عمران قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 13.54 MB
دانلود سوره آل عمران قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 7.56 MB
دانلود سوره نساء قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 8.42 MB
دانلود سوره مائدة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 5.80 MB
دانلود سوره انعام قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 6.41 MB
دانلود سوره اعراف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 7.40 MB
دانلود سوره انفال قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.60 MB
دانلود سوره توبة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 5.64 MB
دانلود سوره یونس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 4.07 MB
دانلود سوره هود قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 4.16 MB
دانلود سوره یوسف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.72 MB
دانلود سوره رعد قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.74 MB
دانلود سوره ابراهیم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.08 MB
دانلود سوره حجر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.61 MB
دانلود سوره نحل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.95 MB
دانلود سوره اسراء قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.35 MB
دانلود سوره کهف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.37 MB
دانلود سوره مریم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.04 MB
دانلود سوره طه قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.63 MB
دانلود سوره انبیاء قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.90 MB
دانلود سوره حج قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.88 MB
دانلود سوره مومنون قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.54 MB
دانلود سوره نور قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 3.05 MB
دانلود سوره فرقان قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.92 MB
دانلود سوره شعراء قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.74 MB
دانلود سوره نمل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.73 MB
دانلود سوره قصص قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.86 MB
دانلود سوره عنکبوت قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.32 MB
دانلود سوره روم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.71 MB
دانلود سوره لقمان قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.10 MB
دانلود سوره سجدة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 859 KB
دانلود سوره احزاب قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.96 MB
دانلود سوره سبا قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.97 MB
دانلود سوره فاطر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.66 MB
دانلود سوره یس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.53 MB
دانلود سوره صافات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.06 MB
دانلود سوره ص قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.71 MB
دانلود سوره زمر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.72 MB
دانلود سوره غافر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 2.58 MB
دانلود سوره فصلت قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.78 MB
دانلود سوره شوری قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.79 MB
دانلود سوره زخرف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.93 MB
دانلود سوره دخان قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 8.05 MB
دانلود سوره جاثیة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.05 MB
دانلود سوره احقاف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.39 MB
دانلود سوره محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.15 MB
دانلود سوره فتح قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.20 MB
دانلود سوره حجرات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 776 KB
دانلود سوره ق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 861 KB
دانلود سوره ذاریات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 827 KB
دانلود سوره طور قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 724 KB
دانلود سوره نجم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 854 KB
دانلود سوره قمر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 788 KB
دانلود سوره الرحمن قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1,013 KB
دانلود سوره واقعة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 994 KB
دانلود سوره حدید قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.30 MB
دانلود سوره مجادلة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 1.02 MB
دانلود سوره حشر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 988 KB
دانلود سوره ممتحنة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 832 KB
دانلود سوره صف قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 503 KB
دانلود سوره جمعة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 386 KB
دانلود سوره منافقون قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 404 KB
دانلود سوره تغابن قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 542 KB
دانلود سوره طلاق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 639 KB
دانلود سوره تحریم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 583 KB
دانلود سوره ملک قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 764 KB
دانلود سوره قلم قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 712 KB
دانلود سوره حاقة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 660 KB
دانلود سوره معارج قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 559 KB
دانلود سوره نوح قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 522 KB
دانلود سوره جن قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 613 KB
دانلود سوره مزمل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 478 KB
دانلود سوره مدثر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 593 KB
دانلود سوره قیامة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 367 KB
دانلود سوره انسان قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 572 KB
دانلود سوره مرسلات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 488 KB
دانلود سوره نبا قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 481 KB
دانلود سوره نازعات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 443 KB
دانلود سوره عبس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 375 KB
دانلود سوره تکویر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 255 KB
دانلود سوره انفطار قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 212 KB
دانلود سوره مطففین قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 456 KB
دانلود سوره انشقاق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 262 KB
دانلود سوره بروج قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 283 KB
دانلود سوره طارق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 162 KB
دانلود سوره اعلی قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 171 KB
دانلود سوره غاشیة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 234 KB
دانلود سوره فجر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 349 KB
دانلود سوره بلد قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 200 KB
دانلود سوره شمس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 153 KB
دانلود سوره لیل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 193 KB
دانلود سوره ضحی قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 117 KB
دانلود سوره شرح قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 75 KB
دانلود سوره تین قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 107 KB
دانلود سوره علق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 173 KB
دانلود سوره قدر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 84 KB
دانلود سوره بینة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 231 KB
دانلود سوره زلزال قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 106 KB
دانلود سوره عادیات قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 123 KB
دانلود سوره قارعة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 111 KB
دانلود سوره تکاثر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 98 KB
دانلود سوره عصر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 54 KB
دانلود سوره همزة قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 99 KB
دانلود سوره فیل قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 76 KB
دانلود سوره قریش قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 73 KB
دانلود سوره ماعون قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 87 KB
دانلود سوره کوثر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 43 KB
دانلود سوره کافرون قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 86 KB
دانلود سوره نصر قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 63 KB
دانلود سوره مسد قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 71 KB
دانلود سوره اخلاص قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 46 KB
دانلود سوره فلق قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 67 KB
دانلود سوره ناس قرآن کریم - استاد سعد الغامدی - حجم فایل : 78 KB

درباره ما
گروه تواشیح و قاریان قرآن میعاد اهواز

هدف از راه اندازی این سایت ارائه فعالیتهای قرآنی خود و آموزش و نشر کارهای جامعه قرآنی اسلام است .
لطفا ما را با نظرات ارزشمندتان یاری فرمائید .
تأسیس : سال 1376 اهواز


سرپرست گروه : باقر سواری

شماره تماس جهت هماهنگی
برای اجرای برنامه :

09163164160
09374403200
مدیر وب سایت : منصور علوی مرام
منوی ویژه

سفرنامه پاکستان

موضوعات
صفحات
نظر سنجی
کدام یک از قسمتهای سایت برای شما استفاده بیشتری دارد؟؟؟؟

لینک دوستان
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
نویسندگان
برچسب ها
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

تبلیغات و دوستان